Dorado 9 : AutoFormElement(DCUG)

基本特性同:FormElement(DCUG)

另外AutoFormElement提供了name属性,name属性的命名规则同Java变量名的命名规则。

如下的一些命名规则都是不推荐的: 

不良的name命名示例说明
部门表格中文命名
dept.id含点符号
$deptId含特殊符号
dept^id含特殊符号
dept@id含特殊符号
dept-201中间含横线
20010101数字命名
201Dept数字作为前缀

我们可以通过name获得AutoFormElement对象:

JS范例代码:

var element = autoForm.getElement("elementProductName");

element.set("visible", false);//隐藏该AutoFormElement