Dorado 5 : 2.4.02.Column(DataTable中的column对象) (RF2)

主要属性列表

基本的属性说明参考Server-API,对应为com.bstek.dorado.view.control.table.Column和com.bstek.dorado.view.control.table.DataColumn中的getXXX(),setXXX()方法,其中的XXX就对应为studio中的属性表。